Halo (Xbox) Voice Outtakes

Joseph Staten (voice of the Grunt) Outtake

Joseph Staten (voice of the Grunt) Outtake

Joseph Staten (voice of the Grunt) Outtake

Joseph Staten (voice of the Grunt) Outtake

Joseph Staten (voice of the Grunt) Outtake

Chris Wicklund (voice of Jenkins) Outtake

Chris Wicklund (voice of Jenkins) Outtake

Chris Wicklund (voice of Jenkins) Outtake

Pete Stacker (voice of Sgt. Stacker) Outtake

Pete Stacker (voice of Sgt. Stacker) Outtake

Pete Stacker (voice of Sgt. Stacker) Outtake

Pete Stacker (voice of Sgt. Stacker) Outtake

Pete Stacker (voice of Sgt. Stacker) Outtake

Pete Stacker (voice of Sgt. Stacker) Outtake

Pete Stacker (voice of Sgt. Stacker) Outtake